Fullständiga tävlingsvillkor för deltagande i Konsumentföreningen Stockholms #Restfest

26 maj, 2014

1. Allmänt

1.1.   Denna tävling (hädanefter ”Restfest”) är öppen för personer som är lagligt och fysiskt bosatta i Sverige och som är tretton år eller äldre. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor. För att kunna kontrollera att du har din målsmans godkännande kan Konsumentföreningen Stockholm komma att kontakta dig i det fall att du vinner ett pris i tävlingen.

1.2.   Arrangör är Konsumentfören, organisationsnummer: 702002-1445, adress: Jakobsbergsgatan 22 6tr, 111 44 Stockholm, Sverige (hädanefter ”arrangören”).

1.3.   För att delta i tävlingen måste du uppfylla följande kriterier) Du skall vara registrerad medlem på Facebook, Sverige, b) Du skall ha en offentlig profil på ditt Facebook-konto och c) Du skall ha tillgång till Internet

1.4.       Arrangörens anställda och deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen av Restfest, får ej delta i tävlingen.

1.5.   Deltagare kan endast delta i Restfest med sina respektive personliga identiteter på Facebook, inlägg/poster från tredje part eller automatiska sådana godkänns inte.

1.6.   Deltagande med Facebook-identiteter måste stämma överens med Facbooks villkor såväl som dess användarriktlinjer samt följa Facbooks allmänna regler: https://www.facebook.com/communitystandards. samt Instagrams regler: http://instagram.com/legal/terms/

2. Deltagande i tävlingen Restfest 

2.1.   Delta i tävlingen genom att ladda upp ditt bästa tips på hur du tar tillvara dina matrester med en bild och recept på Släng inte matens Facebook, använd hashtaggen #Restfest och beskriv din maträtt kort och inspirerande. Hashtaggen måste ligga kvar under hela tävlingsperioden. Om hashtaggen upphävs innan en vinnare har utsetts är deltagaren inte längre berättigad att delta i Restfest.

2.2.   Tävlingen börjar kl: 10.00 måndagen den 26 maj 2014 och avslutas kl.23.59 tisdagen den 10 juni 2014. Bidrag som hashtaggas efter tisdagen kl. 23:59 kommer inte att kunna vara med i tävlingen. Varje deltagare kan lägga upp fler än en bild per tävlingstillfälle, men det är endast en vinst per person.

2.3.   Vinnare i tävlingen blir de tävlingsbidrag med de mest kreativa bidragen. Vinnarna utses av en jury bestående av tre personer från arrangören. Juryns beslut kan inte överklagas.

2.4.   Vinnarna meddelas direkt på vinnarbilderna via en kommentar från Släng inte matens Facebook-konto @slangintematen och presenteras på Konsumentföreningen Stockholm Facebook-konto. Vinnarna meddelas på tisdagen som följer den avslutade deltävlingen. För att sedan kunna motta priset måste vinnarna kontakta arrangören på mailadress: john.b@konsumentföreinginenstockholm.se och uppge namn och kontaktuppgifter så att vi kan skicka kassarna. Det är vinnarens ansvar att svara på meddelandet från arrangören. Om vinnaren inte kontaktat arrangören inom två dagar från det att vinnaren meddelades på vinnarbilden, förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

2.5.   När du deltar ger du arrangören rätt att publicera ditt tävlingsbidrag och ditt förnamn och profilnamn för Facebook-konto.

2.6.   Genom att du laddar upp din bild på Facebook och hashtaggar den med #Restfest godkänner du ditt deltagande i Restfest och ger även ditt samtycke till att bindas av villkoren häri i dess befintliga ordalydelse.

2.7.   Du intygar även att du äger rättigheterna till ditt bidrag, det vill säga att du själv har tagit bilden. Om andra personer än du själv förekommer i bilden, måste du ha deras samtycke till publicering av bilden för användning som bidrag i Restfest. Du måste även ha samtycke från personerna att arrangören ska få använda bidraget i sin framtida marknadsföring. Genom att du laddar upp din bild på Facebook och hashtaggar den med #Restfest intygar du att du har erhållit sådant samtycke.

2.8.   Genom att delta i #Restfest överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till arrangören. Detta innebär att arrangören får en uteslutande rätt att förfoga över bilden genom att framställa exemplar av den och genom att göra den tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i bearbetning, i annan konstart eller i annan teknik., utan rätt till särskild ersättning.

3. Vinster

För vinst krävs att du uppfyllt kriterierna i Restfest. Eventuell vinstskatt bekostas av vinnaren i inkomstslaget tjänst.

3.1.   I Restfest tävlingen utnämns tre vinnare. Varje vinnare vinner en fullpackad kasse med Änglamarksprodukter till ett värde av 995kr/kasse.  Värdet på vinsten uppgår till ca 995 SEK. Priset är personligt och kan inte säljas eller överlåtas, bytas mot kontanter, andra produkter eller andra evenemang.

3.2.   Kassarna skickas till vinnarens hemadress. Portokostnad för utskick av vinsten bekostas av arrangören.

4. SEKRETESS/PERSONUPPGIFTSHANTERING  

4.1.   Vid deltagande i Restfest kommer deltagaren att lämna personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. Arrangören kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser. Deltagarnas namn, profilnamn för Facebook-konto och ort samt tävlingsbidragen kan komma att publiceras och användas för marknadsföringsändamål, utan vidare ersättning. Genom att delta i Restfest och godkänna dessa villkor samtycker deltagaren till att uppgifter används för de ändamål som anges i dessa villkor och att de behandlas av arrangören.

4.2.   Deltagaren har alltid rätt att upphäva sin hashtaggade bild. Om hashtaggen upphävs innan en vinnare har utsetts är deltagaren inte längre berättigad att delta i Restfest, och arrangören kommer inte längre att använda deltagarens personuppgifter. Deltagaren har även lagstadgad rätt att en gång per kalenderår utan kostnad och efter undertecknad skriftlig begäran ställd till arrangören med referensen ”Restfest” underrättas om vilka personuppgifter om deltagaren det är som arrangören handhar och hur dessa uppgifter används. Deltagaren har även rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter som arrangören handhar.

5. ÖVRIGT 

5.1.   Arrangören tar inget ansvar för bidrag som går förlorade och/eller inte erhålls, skadade eller fördröjda bidrag, eller bidrag som inte kan förmedlas på grund av tekniska fel eller av något annat skäl som ligger utom dennes kontroll.

5.2.    Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i Restfest på grund av tekniska fel, system- eller programfel, fördröjningar eller andra orsaker som kan påverka deltagarnas tävlande.

5.3.   Arrangören förbehåller sig rätten att avslå ett bidrag och/eller att diskvalificera personer, om det finns skäl att tro att vederbörande har brutit mot lagen, och/eller om deltagarens beteende strider mot dessa villkor, och/eller om det finns anledning att misstänka fusk.

5.4.   Arrangören förbehåller sig rätten att be deltagarna att bestyrka ålder och identitet. Varje vinnare har ansvar för att registrera sina kontaktuppgifter korrekt i det mail som skickas till arrangörens mail.

5.5.   Om Restfest av något skäl inte kan fortgå som planerat på grund av skäl som ligger bortom arrangörens kontroll, förbehåller sig arrangören rätten att när som helst avbryta, avsluta, ändra eller ställa in hela eller delar av Restfest utan förvarning.

5.6.   Restfest är varken utvecklat, sponsrat, rekommenderat eller administrerat av Facebook eller Instagram och har heller ingen annan anknytning till Facebook eller Instagram. 

5.7.   Alla tvister som kan tänkas uppstå i samband med tolkning, ansökan eller bristande uppfyllelse av bestämmelserna häri, eller som uppstår i och med Restfest, ska regleras av svensk lag.

Läs de förenklade tävlingsreglerna.

Previous post:

Next post: